Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mediksa, 95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe:
a. e-mail: ;
b. adres do korespondencji: 95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby (cel przetwarzania):
a. aktualnie prowadzonej rekrutacji:
i. w zakresie wskazanym w przepisach prawa (danych wskazanych w niniejszym formularzu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
ii. w pozostałym zakresie (podania danych dodatkowych) – na podstawie wyrażonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
iii. jeżeli w dokumentach podają Państwo dodatkowe dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) – konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, złożona w formie odrębnego oświadczenia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
b. na potrzeby przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Przetwarzane dane osobowe są udostępniane podmiotom uprawnionym (w szczególności właściwym organom administracji publicznej) - na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe administrator przechowuje przez okres 3 miesięcy, a w wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy.
6. Pani/Pan ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa.
7. Pani/Pan, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.