Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania

 1. E-skierowanie to elektroniczny dokument, kierujący pacjenta na leczenie specjalistyczne, badania diagnostyczne lub do szpitala
  Do dnia 07.01.2021 r. zastosowanie mają obie formy skierowań tj. forma papierowa i elektroniczna. Od dnia 08.01.2021 r. obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma skierowania.
  3.     E-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej poradzie/konsultacji medycznej.
  4.     E-skierowanie może być wystawiane na następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dany rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych skierowaniem:
        1)     ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
        2)     leczenie szpitalne;
        3)     badania diagnostyczne w zakresie tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), medycyny nuklearnej, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, badania echokardiograficzne płodu, pozytonową tomografię komputerową (PET).
  5.     Forma otrzymania e-skierowania:
        1)     papierowy wydruk e-skierowania z danymi niezbędnymi do rejestracji, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady;
        2)     elektroniczna w formie 4 cyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje w formie SMS na swój telefon lub w formie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-skierowaniu w formie SMS i/lub e-mail.
  6.     W celu rejestracji e-skierowania pacjent osobiście lub telefonicznie może przekazać dane dostępowe w podmiocie leczniczym w jeden z następujących sposobów:
       1)     okazując otrzymany od lekarza papierowy wydruk e-skierowania;
       2)     podając 4 cyfrowy kod dostępowy otrzymany SMS-em i PESEL;
       3)     okazując na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczt elektronicznej (e-mail) informację o wystawionym skierowaniu.
  7.     E-skierowanie wymagana jest tylko dla wizyt „pierwszorazowych”. W przypadku kontynuacji leczenia nie jest potrzebne nowe skierowanie.
  8.     Lekarz może wystawić e-skierowanie zarówno po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta jak równie ż po wywiadzie z pacjentem za pośrednictwem teleporady.
  9.     E-skierowanie nie wskazuje konkretnego podmiotu leczniczego, w którym należy zarejestrować się w celu realizacji skierowania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Pacjent sam decyduje, gdzie chce się zarejestrować.
  10.  W przypadku, gdy wystąpi błąd w e-skierowaniu, osoba która je wystawiła może je anulować.
  11.  W sytuacji, gdy podmiot nie jest gotowy do obsługi e-skierowań, a pacjent posiada podpisany przez lekarza wystawiającego wydruk informacyjny, jest on równoważny skierowaniu w postaci papierowej i jest podstawą do udzielenia świadczeń.
  12.  Korzyści dla pacjenta dzięki e-skierowaniu:
        1)     nie trzeba osobiście dostarczać skierowania do podmiotu leczniczego w terminie 14 dni – wystarczy rejestrując się telefonicznie podać 4 cyfrowy kod dostępowy i numer PESEL;
        2)     nie można zgubić e-skierowania i nie trafi ono w niepowołane ręce; e-skierowanie jest zapisane w systemie medycznym i w Internetowym Koncie Pacjenta, przez co zawsze można sprawdzić lub odtworzyć numer kodu e-skierowania;
        3)     dzięki e-skierowaniu można śledzić swoją historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań;
        4)     poprzez e-skierowanie zmniejszają się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku podmiotów leczniczych na podstawie jednego papierowego skierowania; w przypadku e-skierowania, po dokonaniu pierwszego zapisu, zostanie ono automatycznie przypisane do podmiotu leczniczego i nie będzie można go zarejestrować w innym podmiocie leczniczym.