Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Informacja dla Pacjentów

Ustala się następujący standard organizacyjny teleporady czyli świadczenia zdrowotnego udzielanego na odległość przy pomocy łączności telefonicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie w ramach POZ :

1/REJESTRACJA I USTALENIE TERMINU TELEPORADY:

– rejestracja pacjentów na świadczenia zdrowotne oferowane przez Samodzielnyy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem teleporady, odbywa się w siedzibie naszej placówki, osobiście lub poprzez osobę trzecią, ale także telefonicznie pod numerem: (42) 215 83 13.

2/REALIZACJA TELEPORADY:

– realizacja teleporady czyli świadczenia zdrowotnego udzielanego na odległość przy pomocy łączności telefonicznej polega na wykonaniu połączenia telefonicznego przez lekarza POZ, w terminie ustalonym przy rejestracji oraz na zebraniu tą drogą wywiadu dotyczącego stanu zdrowia pacjenta oraz podjęciu decyzji co do sposobu dalszego postępowania z pacjentem oraz wydaniu zaleceń, skierowań oraz ordynacji leków.

– w celu udzielenia teleporady świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia w wyznaczonym terminie, co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, po w/w próbie połączenia skutkuje jej anulowaniem.

– w trakcie trwającej teleporady pacjent ma prawo do zgłoszenia woli skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Ustala się listę świadczeń zdrowotnych realizowanych wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, obejmującą świadczenia udzielane:

1/ w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,

2/ podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

3/ w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, – w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

4/ dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

Z powyższej listy wyłączone są wyłączeniem świadczenia, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043),”,